VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  

 

LÃNH ĐẠO HĐND TỈNH QUA CÁC THỜI KỲ

 

Chức danh, họ và tên

Thời gian đảm nhận chức vụ

1. CHỦ TỊCH HĐND TỈNH

- Ông Hồ Bổng

12/1989 - 10/1992

- Ông Trần Đình Luyến

10/1992 - 12/1994

- Ông Trần Hoà

12/1994 - 6/2003

- Ông Đinh Hữu Cường

6/2003 - 5/2004

- Ông Lương Ngọc Bính

5/2004 - 12/2015

- Ông Hoàng Đăng Quang

12/2015 - đến nay

2. PHÓ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH

- Ông Nguyễn Đình Chí

12/1989 - 5/1998

- Ông Trần Đình Huề

5/1998 - 2/2009

- Ông Đinh Minh Thử

2/2009 - 5/2011

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương

5/2011 - 12/2019

- Ông Trương An Ninh

6/2016 - 7/2019

- Ông Nguyễn Lương Bình

7/2019 - đến nay

- Ông Nguyễn Công Huấn

3/2020 - đến nay

3. ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC

- Ông Lương Văn Luyến

5/2004 - 7/2009

- Ông Lê Đình Huấn

7/2009 - 5/2011

- Ông Võ Minh Doang

5/2011 - 6/2016

- Ông Hoàng Xuân Tân

3/2016 - 4/2019

- Ông Hoàng Minh Đề

4/2019 - đến nay

- Ông Nguyễn Công Huấn

6/2016 - 3/2020

- Ông Trần Hải Châu

6/2016 - đến nay

- Ông Phạm Thị Hân

3/2020 - đến nay

4. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH

4.1. Trưởng Ban

- Ông Nguyễn Trung Tỉnh

12/1989 - 7/1992

- Ông Phạm Phước

7/1992 - 12/1994

- Ông Lê Minh Lý

12/1994 - 12/1999

- Ông Phạm Văn Thử

12/1999 - 5/2004

- Ông Lương Văn Luyến

5/2004 - 5/2011

- Ông Võ Minh Doang

5/2011 - 6/2016

- Ông Trương An Ninh

6/2016 - 7/2019

- Ông Nguyễn Lương Bình

7/2019 - đến nay

4.2. Phó Trưởng Ban

- Ông Phạm Phước

12/1989 - 7/1992

- Ông Phạm Văn Thử

12/1994 - 12/1999

- Ông Hoàng Tiến Dũng

12/1999 - 5/2004

- Ông Nguyễn Hồng Thanh

5/2004 - 4/2011

- Ông Mai Xuân Hạp

5/2011 - đến nay

- Ông Dương Văn Hùng

6/2016 - đến nay

5. BAN VĂN HÓA – XÃ HỘI

5.1. Trưởng Ban

- Ông Trần Xuân Ái

12/1989 - 12/1994

- Ông Bùi Nghĩa

12/1994 - 8/2002

- Ông Phan Viết Dũng

11/2002 - 5/2004

- Bà Hà Thị Thanh Nam

5/2004 - 2/2010

- Ông Lê Đình Huấn

2/2010 - 5/2011

- Ông Đỗ Như Thắng

5/2011 - 7/2014

- Ông Trần Thanh Văn

9/2014 - 6/2016

- Ông Nguyễn Công Huấn

6/2016 - 3/2020

- Bà Phạm Thị Hân

3/2020 - nay

5.2. Phó Trưởng Ban

- Bà Trương Thị Hồng Hoa

12/1989 – 12/1994

- Ông Hoàng Vũ Thuật

12/1994 – 5/2004

- Ông Nguyễn Quang Tuynh

5/2004 – 2/2010

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà

2/2010 – 5/2011

- Ông Trần Thanh Văn

5/2011 – 9/2014

- Ông Trần Sơn Tùng

6/2016 - đến nay

- Ông Phan Trần Nam

6/2016 - đến nay

6. BAN PHÁP CHẾ

6.1. Trưởng Ban

- Ông Tưởng Sắc

12/1989 - 12/1994

- Ông Nguyễn Văn Nhượng

12/1994 - 11/2002

- Ông Phạm Xuân Hiệu

11/2002 - 2/2009

- Ông Đinh Bình Định

2/2009 - 3/2015

- Ông Trần Hải Châu

6/2016 - đến nay

6.2. Phó Trưởng Ban

 

- Ông Lê Hồng Tâm

12/1989 - 12/1994

- Ông Phạm Ngọc Chung

12/1994 - 12/1999

- Ông Phan Thanh Giảng

12/1999 - 5/2004

- Ông Nguyễn Tư Pháp

5/2004 - 7/2007

- Ông Lê Đình Huấn

7/2007 - 7/2009

- Bà Nguyễn Thị Hồng

7/2009 - 5/2011

- Ông Mai Công Danh

5/2011 - 6/2016

- Ông Phạm Thái Quý

6/2016 - đến nay

- Bà Trương Thị Phương Lan

6/2016 - đến nay

7. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG

7.1. Chánh Văn phòng

- Ông Lê Ngọc Viếng

6/1995 - 6/2001

- Ông Hoàng Đăng Quang

6/2001 - 6/2002

- Ông Lương Văn Luyến

6/2002 - 9/2004

- Ông Lê Trọng Duận

9/2004 - 9/2011

- Ông Nguyễn Huệ

9/2011 - 3/2016

- Ông Hoàng Xuân Tân

3/2016 - 4/2019

- Ông Hoàng Minh Đề

4/2019 - đến nay

7.2 Phó Chánh Văn phòng

- Ông Hoàng Đăng Quang

 

- Ông Mai Hùng

7/2003 – 9/2004

- Ông Lê Trọng Thưởng

4/2005 – 10/2012

- Ông Nguyễn Huệ

5/2005 - 9/2011

- Ông Mai Xuân Hạp

10/2009 - 5/2011

- Ông Võ Ngọc Oánh

10/2010 - 12/2018

- Ông Lê Thanh Tịnh

11/2011 - 5/2013

- Bà Nguyễn Thị Mai

5/2013 - 4/2016

- Ông Quách Xuân Hưng

7/2016 - nay

- Ông Phan Mạnh Hiền

8/2019 - nay

 

[Trở về]