Bản in     Gởi bài viết  
Nghị quyết hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân 
 Ngày 30/01/2019 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 629/2019/NQ-UBTVQH14 về việc hướng dẫn một số hoạt động của Hội đồng nhân dân; Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2019.

        Nghị quyết 629/2019/NQ-UBTVQH14 gồm có 11 Điều hướng dẫn việc tổ chức các kỳ họp HĐND để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền; Kỳ họp bất thường của Hội đồng nhân dân khi có ít nhất 1/3 tổng số đại biểu HĐND yêu cầu; đại biểu HĐND chuyển công tác; chuyển sinh hoạt Tổ đại biểu HĐND; việc sử dụng con dấu của HĐND và chữ ký của Tổ trưởng, Tổ phó tổ đại biểu HĐND; tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND cấp xã; Thư ký kỳ họp HĐND; phân công Phó Chủ tịch HĐND thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐND; hoạt động giám sát của Tổ đại biểu HĐND; phê chuẩn và cho thôi Ủy viên các Ban của HĐND và điều khoản thi hành.

     Việc tổ chức các kỳ họp HĐND để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền gồm: Hội đồng nhân dân quyết định kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm để quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của HĐND theo quy định tại khoản 1 Điều 78 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Trong kế hoạch cần nêu rõ số lượng các kỳ họp thường lệ, dự kiến thời gian tổ chức, nội dung của từng kỳ họp và các vấn đề khác có liên quan (nếu có). Số lượng các kỳ họp thường lệ của HĐND ít nhất là hai kỳ họp hoặc nhiều hơn căn cứ vào tình hình, nhiệm vụ, yêu cầu thực tế của địa phương. Trong quá trình thực hiện, theo kiến nghị của Ủy ban nhân dân cùng cấp, cơ quan, tổ chức hữu quan, Thường trực HĐND có thể đề nghị HĐND quyết định điều chỉnh kế hoạch để bổ sung các kỳ họp thường lệ trong năm.

     Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐND có tính cấp bách, cần quyết định ngay, phát sinh trong thời gian giữa hai kỳ họp thường lệ của HĐND thì Thường trực HĐND tự mình hoặc theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp hoặc ít nhất một phần ba tổng số đại biểu HĐND quyết định triệu tập kỳ họp bất thường của HĐND để xem xét, quyết định. Số lượng các kỳ họp bất thường, thời điểm tổ chức kỳ họp bất thường là theo yêu cầu, nhiệm vụ phát sinh tại địa phương.

     Tại kỳ họp bất thường HĐND có thể xem xét, quyết định một hoặc nhiều nội dung theo thẩm quyền. Việc xem xét, quyết định các vấn đề tại kỳ họp bất thường được thực hiện theo trình tự, thủ tục như tại kỳ họp thường lệ.

     Về hướng dẫn tổ chức Kỳ họp bất thường của HĐND: Trong thời gian giữa 02 kỳ họp thường lệ, khi có ít nhất 1/3 tổng số đại biểu HĐND yêu cầu thì Thường trực HĐND triệu tập kỳ họp HĐND bất thường; văn bản yêu cầu phải nêu rõ lý do, có chữ ký, họ tên, địa chỉ của đại biểu HĐND; Quyết định triệu tập kỳ họp bất thường phải được gửi đến các đại biểu HĐND chậm nhất là 07 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp. Dự kiến chương trình kỳ họp bất thường của HĐND phải được đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng chậm nhất là 03 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp.

     Đại biểu HĐND chuyển công tác phải thông báo đến Thường trực HĐND cùng cấp. Thường trực HĐND báo cáo HĐND tại kỳ họp gần nhất, thông báo đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cùng cấp và cử tri nơi bầu ra đại biểu đó biết việc chuyển công tác của đại biểu.

     Về chuyển sinh hoạt Tổ đại biểu HĐND: Khi đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện chuyển công tác hoặc nơi cư trú đến địa phương khác trong cùng đơn vị hành chính nơi người đó được bầu làm đại biểu HĐND, đại biểu đó có thể chuyển sinh hoạt Tổ đại biểu HĐND từ nơi mình đang sinh hoạt đến Tổ đại biểu HĐND nơi mình công tác hoặc cư trú.

     Việc sử dụng con dấu của HĐND và chữ ký của Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu HĐND: Trong qua trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND được sử dụng con dấu của HĐND cùng cấp trong các văn bản của mình; Trong qua trình thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ đại biểu HĐND, chữ ký của Tổ trưởng, Tổ phó Tổ đại biểu HĐND là cơ sở xác nhận tính pháp lý của văn bản do Tổ đại biểu HĐND ban hành.

     V tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND cấp xã: Thường trực HĐND cấp xã phân công đại biểu HĐND cấp mình trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri tại thôn, tổ dân phố và giúp Thường trực HĐND tiếp nhận thông tin, trao đổi, thảo luận tại kỳ họp HĐND cấp xã.

     Thư ký kỳ họp HĐND cấp tỉnh, cấp huyện do bộ phận giúp việc HĐND tổ chức thực hiện; Thường trực HĐND cấp xã lựa chọn một đến hai đại biểu HĐND cấp xã để thực hiện công tác thư ký kỳ họp và báo cáo HĐND xem xét, quyết định tại phiên họp trù bị (nếu có) hoặc tại phiên khai mạc kỳ họp HĐND.

     Về phân công Phó Chủ tịch HĐND thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐND: Trong nhiệm kỳ, nếu khuyết Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, Chủ tịch HĐND cấp huyện thì Thường trực HĐND cùng cấp phân công một Phó Chủ tịch HĐND thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐND cho đến khi bầu ra Chủ tịch HĐND mới. Nếu khuyết Chủ tịch HĐND cấp xã thì Phó Chủ tịch HĐND cấp xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐND cho đến khi bầu ra Chủ tịch HĐND mới. Trường hợp Chủ tịch HĐND cấp xã bị xử lý kỷ luật và cấp có thẩm quyền đề nghị miễn nhiệm, bãi nhiệm thì Thường trực HĐND cấp huyện quyết định việc giao Phó Chủ tịch HĐND cấp xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐND cho đến khi bầu ra Chủ tịch HĐND mới.

     Hoạt động giám sát của Tổ đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện căn cứ vào chương trình giám sát thực hiện theo sự phân công của HĐND, Thường trực HĐND hoặc chủ động thực hiện quyền giám sát theo thẩm quyền và báo cáo kết quả giám sát với Thường trực HĐND. Trường hợp Tổ đại biểu HĐND giám sát theo thẩm quyền thì Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND quyết định đối tượng, phạm vi, nội dung, kế hoạch và thành phần tham gia giám sát của tổ đại biểu HĐND.

     Về phê chuẩn và cho thôi Ủy viên các Ban của HĐND: Trưởng Ban HĐND dự kiến danh sách Ủy viên của Ban trình Thường trực HĐND phê chuẩn. Việc dự kiến và phê chuẩn danh sách Ủy viên các Ban của HĐND căn cứ vào chuyên môn, nghiệp vụ, kinh nghiệm, vị trí công tác của mỗi đại biểu, yêu cầu về số lượng, cơ cấu của từng Ban và nguyện vọng của đại biểu. Việc cho thôi làm Ủy viên các Ban của HĐND do Trưởng Ban của HĐND trình Thường trực HĐND xem xét, quyết định.

     Hiện nay, vẫn chưa có văn bản riêng hướng dẫn về tổ chức, hoạt động của HĐND theo tinh thần của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Vì vậy, trong thời gian chờ ban hành văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương thì việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 629/2019/UBTVQH14 hướng dẫn một số hoạt động của HĐND là rất cần thiết, góp phần tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc mà các địa phương gặp phải khi triển khai thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương./.

 

Q.X.H

[Trở về]