VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Quyết định về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2016-2021 
 (QBĐT) - Quyết định về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2016-2021 (Số 11/QĐ-UBBC, ngày 29-2-2016).

 ỦY BAN BẦU CỬ TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Điều 23 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 1132/NQ-UBTVQH 13 ngày 16-1-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021;

Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tại công văn số 220/UBND ngày 24 tháng 2 năm 2016 và đề nghị của Thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ấn định và công bố 13 đơn vị bầu cử và 50 đại biểu được bầu vào HĐND tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2021.

Danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, như sau:

1. Đơn vị bầu cử số 1: Gồm 16 xã, thị trấn thuộc huyện Minh Hóa

- Số đại biểu được bầu là ba.

2. Đơn vị bầu cử số 2: Gồm 20 xã, thị trấn thuộc huyện Tuyên Hóa

- Số đại biểu được bầu là năm.

3. Đơn vị bầu cử số 3: Gồm 8 xã: xã Quảng Hợp, xã Quảng Kim, xã Quảng Đông, xã Quảng Phú, xã Quảng Châu, xã Quảng Hưng, xã Cảnh Dương và xã Quảng Tùng thuộc huyện Quảng Trạch,

- Số đại biểu được bầu là ba.

4. Đơn vị bầu cử số 4: Gồm 10 xã: xã Quảng Thạch, xã Quảng Lưu, xã Quảng Tiến, xã Cảnh Hóa, xã Quảng Liên, xã Quảng Trường, xã Quảng Phương, xã Phù Hóa, xã Quảng Thanh và xã Quảng Xuân thuộc huyện Quảng Trạch.

- Số đại biểu được bầu là ba.

5. Đơn vị bầu cử số 5: Gồm 7 xã, phường: Phường Ba Đồn, phường Quảng Thọ, phường Quảng Thuận, phường Quảng Phúc, phường Quảng Long, phường Quảng Phong và xã Quảng Hải thuộc thị xã Ba Đồn.

- Số đại biểu được bầu là ba.

6. Đơn vị bầu cử số 6: Gồm 9 xã: xã Quảng Tân, xã Quảng Trung, xã Quảng Tiên, xã Quảng Văn, xã Quảng Hòa, xã Quảng Minh, xã Quảng Lộc, xã Quảng Thủy và xã Quảng Sơn thuộc thị xã Ba Đồn.

- Số đại biểu được bầu là ba.

7. Đơn vị bầu cử số 7: Gồm 15 xã: xã Hạ Trạch, xã Mỹ Trạch, xã Bắc Trạch, xã Thanh Trạch, xã Phúc Trạch, xã Lâm Trạch, xã Xuân Trạch, xã Sơn Trạch, xã Liên Trạch, xã Hưng Trạch, xã Thượng Trạch, xã Cự Nẫm, xã Tân Trạch, xã Vạn Trạch và xã Phú Định thuộc huyện Bố Trạch.

- Số đại biểu được bầu là năm.

8. Đơn vị bầu cử số 8: Gồm 15 xã, thị trấn: xã Phú Trạch, xã Hải Trạch, xã Đức Trạch, xã Đồng Trạch, xã Sơn Lộc, xã Tây Trạch, xã Hòa Trạch, xã Nam Trạch, xã Trung Trạch, xã Hoàn Trạch, xã Đại Trạch, xã Nhân Trạch, xã Lý Trạch, thị trấn Nông trường Việt Trung và thị trấn Hoàn Lão thuộc huyện Bố Trạch.

- Số đại biểu được bầu là năm.

9. Đơn vị bầu cử số 9: Gồm 8 xã, phường: phường Bắc Lý, phường Đồng Phú, phường Hải Thành, phường Đồng Mỹ, phường Hải Đình, xã Quang Phú, xã Lộc Ninh và xã Bảo Ninh thuộc thành phố Đồng Hới.

- Số đại biểu được bầu là bốn.

10. Đơn vị bầu cử số 10: Gồm 8 xã, phường: phường Nam Lý, phường Đồng Sơn, phường Bắc Nghĩa, phường Đức Ninh Đông, phường Phú Hải, xã Nghĩa Ninh, xã Đức Ninh và xã Thuận Đức thuộc thành phố Đồng Hới.

- Số đại biểu được bầu là ba.

11. Đơn vị bầu cử số 11: Gồm 15 xã, thị trấn thuộc huyện Quảng Ninh.

- Số đại biểu được bầu là năm.

12. Đơn vị bầu cử số 12: Gồm 14 xã, thị trấn: xã Hoa Thủy, xã Sơn Thủy, xã Phú Thủy, xã Mai Thủy, xã Ngân Thủy, xã Lâm Thủy, xã Trường Thủy, xã An Thủy, xã Lộc Thủy, xã Phong Thủy, xã Xuân Thủy, xã Liên Thủy, thị trấn Nông trường Lệ Ninh và thị trấn Kiến Giang thuộc huyện Lệ Thủy.

- Số đại biểu được bầu là bốn.

13. Đơn vị bầu cử số 13: Gồm 14 xã: xã Kim Thủy, xã Văn Thủy, xã Mỹ Thủy, xã Dương Thủy, xã Tân Thủy, xã Thái Thủy, xã Hưng Thủy, xã Sen Thủy, xã Cam Thủy, xã Thanh Thủy, xã Hồng Thủy, xã Ngư Thủy Bắc, xã Ngư Thủy Trung và xã Ngư Thủy Nam thuộc huyện Lệ Thủy.

- Số đại biểu được bầu là bốn.

Điều 2: Thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh, Trưởng các Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn căn cứ Quyết định thi hành.

TM. ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)
NGUYỄN HỮU HOÀI

[Trở về]