VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Tài liệu kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khoá XVII 
Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khoá XVII.

 

1. Báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

- Phụ lục kèm theo


2. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện kế hoạch năm 2019


3. Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019


4. Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

 

5. Báo cáo của Uỷ ban MTTQVN tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân và kiến nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh


6. Báo cáo của Đoàn ĐBQH tỉnh về kết quả Kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khoá XIV


7. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về tình hình thực hiện quy định pháp luật về thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 - 2018


8. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình thực hiện chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh

- Báo cáo

- Phụ luc kèm theo báo cáo


9. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn tỉnh từ năm 2017 đến tháng 3/2019


10. Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với một số cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

- Tờ trình

- Dự thảo Nghị quyết

- Phụ lục 


11. Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết quy định thẩm quyền tặng quà và mức quà tặng mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

- Tờ trình

- Dự thảo Nghị quyết

 

12. Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở Cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 

- Tờ trình

- Dự thảo Nghị quyết


13. Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh phê duyệt Phương án sử dụng và trả nợ vay Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án: Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tại tỉnh Quảng Bình

- Tờ trình

- Dự thảo Nghị quyết


14. Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết về việc thông qua chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sản xuất sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

- Tờ trình

- Dự thảo Nghị quyết

- Phụ lục


15. Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

- Tờ trình

- Dự thảo Nghị quyết

- Phụ lục


16. Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công


17. Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết về phương án phân bổ nguồn vốn dự phòng trung hạn 2016 - 2020 của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

- Tờ trình

- Dự thảo nghị quyết


18. Báo cáo của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh về thẩm tra các báo cáo và các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII


19. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

- Tờ trình

- Dự thảo Nghị quyết

 

20. Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020

- Tờ trình

- Dự thảo nghị quyết


21. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về các báo cáo của UBND tỉnh, TAND tỉnh, VKSND tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh và các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII


22. Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh về báo cáo và dự thảo nghị quyết UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII

 

23. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung kết luận của Chủ tọa tại phiên họp chất vấn, trả lời chất vấn kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa XVII

 

24. Báo cáo hoạt động 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh

 

25. Báo cáo hoạt động 06 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019 của Ban Pháp chế

 

26. Báo cáo hoạt động 06 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019 của Ban kinh tế - ngân sách

 

27. Báo cáo hoạt động 06 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019 của Ban văn hoá - xã hội

 

28. Báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đến Kỳ họp thứ 10 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII

 

 

[Trở về]