VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Tài liệu kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khoá XVII 
Tài liệu kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khoá XVII.
 

1. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả công tác năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

 

2. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch năm 2017 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

 

3. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 và xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018, dự kiến lập kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước năm 2019, năm 2020.

- Báo cáo

- Phụ lục

 

4. Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về kết quả công tác năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

 

5. Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả công tác năm 2017 và nhiệm vụ năm 2018.

- Báo cáo

- Phụ lục kèm theo

 

6. Báo cáo của UBMTTQVN tỉnh về những ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trước Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa XVII.

 

7. Báo cáo của Đoàn ĐBQH tỉnh về kết quả Kỳ họp thứ 4 - Quốc hội khoá XIV.

 

8. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2015 – 2016.

 

9. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban pháp chế của HĐND tỉnh về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

 

10. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban kinh tế - ngân sách của HĐND tỉnh về tình hình hoạt động của các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh

 

11. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban văn hóa - xã hội của HĐND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện các chương trình tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội đối với người nghèo và các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 - 2016.

 

12. Báo cáo của UBND tỉnh về tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh năm 2016 và Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2016.

- Báo cáo

- Phụ lục kèm theo Báo cáo

- Tờ trình

- Phụ lục kèm theo Tờ trình

- Dự thảo Nghị quyết

- Phụ lục kèm theo Dự thảo Nghị quyết

 

13. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2018.

- Tờ trình

- Dự thảo Nghị quyết

- Phụ lục

 

14. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về ban hành quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở y tế của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Tờ trình

- Dự thảo Nghị quyết

 

15. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết bổ sung Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, Kỳ họp thứ 4 về quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu chậm nộp của các cấp ngân sách địa phương.

- Tờ trình

- Dự thảo Nghị quyết

  

16. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung quy định về mức thu phí tham quan và tỷ lệ để lại đơn vị thu phí đối với một số tuyến du lịch quy định tại Nghị quyết số 07/2016/NQ- HĐND ngày 24/10/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Tờ trình

- Dự thảo Nghị quyết

 

17. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phân bổ vốn đầu tư công năm 2018 tỉnh Quảng Bình (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý).

- Tờ trình

- Dự thảo nghị quyết

- Phụ lục

 

18. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) để thực hiện Dự án hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Quảng Bình.

- Tờ trình

- Dự thảo nghị quyết

- Phụ lục

 

19. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

 - Tờ trình

- Dự thảo nghị quyết

 

20. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đặc dụng hàng năm.

- Tờ trình

- Dự thảo Nghị quyết

- Phụ lục kèm theo

 

21. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2020.

- Tờ trình

- Dự thảo Nghị quyết

- Tài liệu kèm theo

 

22. Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách về các báo cáo và dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVII.

 

23. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quyết định giao tổng biên chế công chức hành chính và phê duyệt tổng số lượng người làm việc năm 2018 của tỉnh.

- Tờ trình

- Dự thảo Nghị quyết

- Phụ lục

 

24. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc sáp nhập, hợp nhất các bản, làng, thôn trên địa bàn xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh và sáp nhập, hợp nhất, đổi tên thôn của các xã: Thuận Hóa, Nam Hóa, Sơn Hóa thuộc huyện Tuyên Hóa.

- Tờ trình

- Dự thảo Nghị quyết

 

25. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Tờ trình

- Dự thảo Nghị quyết

- Phụ lục

 

26. Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế về các báo cáo của UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVII.

- Báo cáo thẩm tra các báo cáo;

- Báo cáo thẩm tra các tờ trình, dự thảo Nghị quyết

 

27. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc bãi bỏ Nghị quyết số 46/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 và Nghị quyết số 119/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh về chính sách sử dụng con em Quảng Bình tốt nghiệp Đại học giai đoạn 2012 - 2015.

- Báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 46/2012/NQ-HĐND

- Tờ trình

- Dự thảo Nghị quyết

 

28. Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội về các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVII.

 

29. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

- Tờ trình

- Dự thảo Nghị quyết

[Trở về]