Bản in     Gởi bài viết  
Tài liệu kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khoá XVII 
 Các báo cáo, Tờ trình kèm dự thảo nghị quyết của các cơ quan, đơn vị liên quan trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 7.

 

I. BÁO CÁO CỦA THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH, CÁC BAN HĐND TỈNH

 

1. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

 

2. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa XVII.

 

3. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đối với tình hình thực hiện quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản từ năm 2015 - 2017.

 

4. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh.

 

5. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 - 2017.

 

6. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về các dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án có liên quan trình tại kỳ họp.

 

7. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về các dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án có liên quan trình tại kỳ họp.

 

8. Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về các dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án có liên quan trình tại kỳ họp.

 

9. Báo cáo của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

 

10. Báo cáo của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 (cập nhật lại ngày 10/7/2018).

 

11. Báo cáo của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

 

II. BÁO CÁO CỦA UBND TỈNH

 

1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

 

2. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và những giải pháp chủ yếu điều hành ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình 6 tháng cuối năm 2018.

- Báo cáo

- Phụ lục kèm theo Báo cáo

 

3. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung kết luận của Chủ tọa tại Kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa XVII.

 

4. Báo cáo tình hình tổ chức và kết quả chỉ đạo, điều hành hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

 

5. Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

 

6. Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

 

7. Báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; kiến nghị của cử tri đến Kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa XVII.

 

8. Báo cáo về việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 6 và trước Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII

 

III. BÁO CÁO CỦA CÁC CƠ QUAN TƯ PHÁP

 

1. Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

 

2. Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

- Tải Báo cáo.

- Tải Phụ lục kèm theo báo cáo.

 

3. Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
 

IV. BÁO CÁO CỦA CÁC CƠ QUAN KHÁC

 

1. Báo cáo của Uỷ ban MTTQVN tỉnh về những ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trước Kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa XVII.

 

2. Báo cáo của Uỷ ban MTTQVN tỉnh về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

 

3. Báo cáo của Đoàn ĐBQH tỉnh về kết quả Kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khoá XIV.


 

V. CÁC TỜ TRÌNH VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

 

1. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019.

 - Tờ trình

- Dự thảo Nghị quyết

 

2. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

- Tờ trình

- Dự thảo Nghị quyết

 

3. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn ngân sách trung ương và bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

- Tờ trình (cập nhật lại ngày 10/7/2018)

- Phụ lục 01 kèm theo tờ trình (cập nhật ngày 10/7/2018)

- Phụ lục 02 kèm theo tờ trình (cập nhật ngày 10/7/2018)

- Dự thảo Nghị quyết (cập nhật lại ngày 10/7/2018)

 

4. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án đặt tên đường trên các địa bàn: thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh (lần 1), thành phố Đồng Hới (lần 7), thị xã Ba Đồn (lần 2).

- Tờ trình

- Dự thảo Nghị quyết

- Phụ lục kèm theo Dự thảo Nghị quyết

 

5. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Quảng Bình.

 - Tờ trình

- Dự thảo Nghị quyết

 

6. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ kinh phí thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đối với Ủy ban MTTQVN cấp xã, Ban Công tác Mặt trận dân cư và mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 - Tờ trình

- Dự thảo Nghị quyết

 

7. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết phê duyệt Đề án giải thể Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Quảng Bình.

 - Tờ trình (cập nhật lại ngày 10/7/2018)

- Dự thảo Nghị quyết (cập nhật ngày 10/7/2018)

- Đề án kèm theo Dự thảo Nghị quyết (cập nhật lại ngày 10/7/2018)

 

8. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình (thay thế Nghị quyết số 141/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh).

 - Tờ trình

- Dự thảo Nghị quyết

 

9. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách thu hút, đào tạo người có trình độ chuyên môn cao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020.

 - Tờ trình

- Dự thảo Nghị quyết

 

 

[Trở về]