VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Tài liệu kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá XVII 
Các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khoá XVII

 

I. BÁO CÁO DO CÁC CƠ QUAN CỦA HĐND TỈNH TRÌNH


1. Báo cáo hoạt động năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của HĐND tỉnh.

 

2. Báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII.

 

3. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

  

4. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống ma tuý trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

5. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020.

- Báo cáo

- Phụ lục

 

6. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình xây dựng, quản lý và sử dụng các thiết chế văn hóa, thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 - tháng 6/2018.

 

7. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh về các dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án có liên quan trình tại kỳ họp.

 

8. Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh về các dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án có liên quan trình tại kỳ họp.

 

9. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về các dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án có liên quan trình tại kỳ họp.

 

10. Báo cáo của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả công tác năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019.

 

11. Báo cáo của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả công tác năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019.

 

12. Báo cáo của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả công tác năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019.

 

II. BÁO CÁO DO UBND TỈNH TRÌNH


1. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019.

 

2. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước tỉnh năm 2018 và dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2019.

- Báo cáo

- Phụ lục

 

3. Báo cáo về tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2017.

- Báo cáo

- Phụ lục

 

4. Báo cáo về kết quả thực hiện các nội dung kết luận của Chủ tọa Kỳ họp thứ 7 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII.

 

5. Báo cáo về tình hình tổ chức và kết quả chỉ đạo, điều hành hoạt động năm 2018, nhiệm vụ năm 2019.

 

6. Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

 

7. Báo cáo về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

 

8. Báo cáo về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và kiến nghị của cử tri đến Kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII.

 

III. BÁO CÁO DO CÁC CƠ QUAN KHÁC TRÌNH


1. Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về kết quả công tác năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019.

 

2. Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả công tác năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019.

 

3. Báo cáo của Cục Thi hành án dân sự tỉnh về công tác thi hành án dân sự năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019.
 

4. Báo cáo về những ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII.

 

5. Báo cáo về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2018, nhiệm vụ năm 2019.
 

6. Báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về kết quả Kỳ họp thứ 6 - Quốc hội khoá XIV.

  

IV. CÁC TỜ TRÌNH VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT


1. Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 tỉnh Quảng Bình (nguồn ngân sách tỉnh quản lý).

- Tờ trình 

- Dự thảo nghị quyết

- Phụ lục

 

2. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

- Tờ trình

- Dự thảo nghị quyết

 

3. Nghị quyết về phê duyệt tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2017.

- Tờ trình

- Phụ lục kèm theo tờ trình

- Nghị quyết

- Phụ lục kèm theo nghị quyết

 

4. Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2019.

- Tờ trình

- Dự thảo nghị quyết

- Phụ lục kèm theo

 

5. Nghị quyết về quyết định tổng biên chế công chức và phê duyệt số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019.

- Báo cáo về biên chế

- Phụ lục kèm theo báo cáo

- Tờ trình

- Dự thảo nghị quyết

 

6. Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Tờ trình

- Dự thảo nghị quyết

 

7. Nghị quyết về xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII bầu.

 

8. Nghị quyết Sửa đổi Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐND ngày 18/07/2017 của HĐND tỉnh Quảng Bình phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) để thực hiện Dự án: Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị - Tiểu dự án tỉnh Quảng Bình

- Tờ trình

- Dự thảo nghị quyết

- Phụ lục

 

9. Nghị quyết thông qua kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng.

- Tờ trình

- Phụ lục 1 kèm theo tờ trình

- Phụ lục 2 kèm theo tờ trình

- Dự thảo nghị quyết

- Phụ lục 1 kèm theo dự thảo nghị quyết

- Phụ lục 2 kèm theo dự thảo nghị quyết

 

10. Nghị quyết thông qua điều chỉnh kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Bình đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2040.

- Tờ trình

- Dự thảo nghị quyết

 

11. Nghị quyết thông qua phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ tăng trưởng toàn diện khu vực GMS giai đoạn II.

- Tờ trình

- Dự thảo nghị quyết

 

12. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình, giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

- Tờ trình

- Dự thảo Nghị quyết

- Phụ lục

 

13. Nghị quyết quy định cụ thể về khoảng cách và địa bàn học sinh phổ thông không thể đi đến trường và trở về trong ngày; mức khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo quy định tại Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.

- Tờ trình

 

14. Nghị quyết thông qua Đề án đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Đồng Lê (lần thứ 1).

- Tờ trình

- Đề án đặt tên đường

- Dự thảo nghị quyết

 

15. Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

- Tờ trình

- Phụ lục kèm theo tờ trình

- Dự thảo nghị quyết

- Phụ lục kèm dự thảo nghị quyết

 

16. Nghị quyết về kế hoạch thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

17. Nghị quyết điều chỉnh Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh (về đầu tư Dự án xây dựng quần thể Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh).

- Tờ trình

- Dự thảo nghị quyết

 

18. Nghị quyết về hợp nhất thôn, tổ dân phố tỉnh Quảng Bình.

- Tờ trình

- Dự thảo nghị quyết

 

19. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung một số loại phí, lệ phí, học phí, giá dịch vụ công ích thuỷ lợi.

 

20. Nghị quyết quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

[Trở về]