VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 15 - HĐND khoá XVI 
Các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết phục vụ cho kỳ họp thứ 15 - HĐND khoá XVI.

 

 

1. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

 

2. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và các nhiệm vụ, giải pháp cơ bản tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.

 

3. Báo cáo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về tổng hợp những ý kiến, kiến nghị của nhân dân trước kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh.

 

4. Báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về kết quả kỳ họp thứ 9 - Quốc hội khóa XIII  

 

5. Báo cáo kết quả giám sát của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình thực hiện quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh từ năm 2011 - 2014.

 

6. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh về tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

 

7. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về tình hình thực hiện quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh.

 

8. Báo cáo tình hình hoạt động của TAND tỉnh 6 tháng đầu năm 2015.

 

9. Báo cáo tình hình hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm 2015.

 

10. Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh Quảng Bình.

 

11. Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND thông qua dự thảo Nghị quyết về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Quảng Bình.

 

12.1. Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND thông qua dự thảo Nghị quyết về việc quy định nội dung chi, mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp; công tác hòa giải ở cơ sở; công tác phổ biến giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

12.2. Phụ lục Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND thông qua dự thảo Nghị quyết về việc quy định nội dung chi, mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp; công tác hòa giải ở cơ sở; công tác phổ biến giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

13. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách về: Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - ngân sách 6 tháng cuối năm 2015; về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh Quảng Bình; về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Quảng Bình.

 

14. Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội 6 tháng cuối năm 2015.

 

15. Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế về:

 

15.1. Thẩm tra các báo cáo của UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 trình tại kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XVI.

 

15.2.Thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp; công tác hòa giải ở cơ sở; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

 

16. Dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 của tỉnh Quảng Bình;

 

17. Dự thảo Nghị quyết về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C của tỉnh Quảng Bình;

 

18.1. Dự thảo Nghị quyết về việc quy định nội dung chi, mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp; công tác hòa giải ở cơ sở; công tác phổ biến giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

18.2. Phụ lục Dự thảo Nghị quyết về việc quy định nội dung chi, mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp; công tác hòa giải ở cơ sở; công tác phổ biến giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

 

19. Dự thảo Nghị quyết về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.

 

20. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và những giải pháp chủ yếu điều hành ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình 6 tháng cuối năm 2015;

 

21. Báo cáo về việc bổ sung kế hoạch thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh;

 

22. Báo cáo về việc bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020;

 

23. Thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm.

 

24. Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở địa phương 6 tháng đầu năm 2015.

 

25. Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 của các Ban HĐND tỉnh.

 

25.1. Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách.

 

25.2. Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 của Ban Văn hoá - Xã hội.

 

25.3. Báo cáo tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 của Ban Pháp chế.

 

26. Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND thông qua dự thảo Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.

 

 

[Trở về]