VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 16 - HĐND tỉnh khoá XVI 
 Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 16 - HĐND tỉnh khoá XVI.

 

1. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015 và nhiệm vụ năm 2016 của HĐND tỉnh;

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách về: tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 trên lĩnh vực kinh tế, ngân sách; tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh năm 2014; dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh năm 2016. Thẩm tra các dự thảo nghị quyết về: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 lĩnh vực kinh tế, ngân sách; ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2014; dự toán thu, chi ngân sách tỉnh năm 2016; kế hoạch thu hồi đất, chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2016; Kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2016; phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025; về điều chỉnh tỷ lệ điều tiết thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách tỉnh Quảng Bình;
 
 
 
 
22. Các báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế:
 
 
 
 
 
26. Báo cáo kết quả thực hiện các kết luận của Chủ toạ kỳ họp thứ 15 - HĐND khoá XVI.
 

 

[Trở về]