VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khoá XVII 
Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khoá XVII 

 

1. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả công tác năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 của HĐND tỉnh.

(Phụ lục)

 

2. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017.

 

3. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước tỉnh năm 2016 và dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2017

 

(Phụ lục

 

4. Báo cáo của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh về những ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân trước Kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa XVII

 

5. Báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về kết quả Kỳ họp thứ 2 – Quốc hội khoá XIV.

 

6. Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả công tác năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017.

 

7. Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về kết quả công tác năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017.

 

8. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thiệt hại và kết quả thực hiện đền bù thiệt hại cho Nhân dân sau sự cố môi trường biển do Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa gây ra.

 

9. Báo cáo của UBND tỉnh về tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh năm 2015

 

(Phụ lục báo cáo)

 

Tờ trình đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2015.

 

(Phụ lục tờ trình)

 

10. Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết về ban hành định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách tỉnh năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2017 đến năm 2020.

 

11. Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách tỉnh năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách từ năm 2017 đến năm 2020.

 

12. Tờ trình đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2017.

 

(Phụ lục tờ trình)

 

13. Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Đề án thành lập Quỹ đầu tư địa phương tỉnh Quảng Bình.

 

14. Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020 của tỉnh Quảng Bình (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý).

 

15. Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2017.

 

16. Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối 2016 – 2020 của tỉnh.

 

17. Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết về thu hồi đất, chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2017.

Phụ lục 01

Phụ lục 02

 

18. Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách về các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp trên lĩnh vực kinh tế - ngân sách.

 

19. Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết về quyết định tổng biên chế công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017.

 

20. Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND tỉnh năm 2017.

- Dự thảo Nghị quyết;

- Kế hoạch tổ chức kỳ họp năm 2017 (kèm theo dự thảo Nghị quyết).

 

21.1. Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế về các báo cáo trình tại kỳ họp;

21.2. Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế về các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp trên lĩnh vực pháp chế.

 

22. Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết về thông qua Đề án đổi tên một số tuyến đường tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình lần thứ 2.

 

23. Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội về các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp trên lĩnh vực văn hóa - xã hội.

 

24. Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả thực hiện các nội dung kết luận của Chủ tọa tại Kỳ họp thứ 2 - HĐND tỉnh khóa XVII

 

25. Báo cáo của TTHĐND tỉnh kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri sau Kỳ họp thứ 2 của HĐND tỉnh.

 

26. Báo cáo của Ban pháp chế của HĐND tỉnh về kết quả công tác năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017.

 

27. Báo cáo của Ban kinh tế - ngân sách của HĐND tỉnh về kết quả công tác năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017.

 

28. Báo cáo của Ban văn hóa - xã hội của HĐND tỉnh về kết quả công tác năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017.

 

29. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình tổ chức và kết quả chỉ đạo, điều hành hoạt động năm 2016.

 

30. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

 

31. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

 

32. Báo cáo của UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân.

 

33. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thiệt hại và kết quả khắc phục thiệt hại do các đợt mưa lũ trong năm 2016 gây ra.

 

34. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác thi hành án dân sự năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017.

 

35. Báo cáo của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2016.

  

36. Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

 

[Trở về]