VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khoá XVII 
 Danh sách các tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khoá XVII.
 

1. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

Phụ lục kèm theo báo cáo

 

2. Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

 

3. Báo cáo của Tòa án nhân dân tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

- Phụ lục báo cáo

 

4. Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

 

5. Báo cáo của UBMTTQVN tỉnh về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.

 

6. Báo cáo của Đoàn ĐBQH tỉnh về kết quả Kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khoá XIV.

 

7. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về việc thực hiện cơ chế tự chủ ở các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.

 

8. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban pháp chế của HĐND tỉnh về tình hình thực hiện quy định pháp luật về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh từ năm 2014 đến 2016.

 

9. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban kinh tế - ngân sách của HĐND tỉnh về tình hình thu gom, xử lý rác thải, nước thải trên địa bàn tỉnh.

 

10. Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Ban văn hóa - xã hội của HĐND tỉnh về tình hình thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh cho các đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 - 2016.

 

11. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua phương án sử dụng và trả nợ vốn vay WB để thực hiện Dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Quảng Bình.

- Tờ trình

- Dự thảo Nghị quyết

 

12. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua phương án sử dụng và trả nợ vốn vay Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị (ADB) - Hợp phần tỉnh Quảng Bình.

 - Tờ trình

- Dự thảo Nghị quyết

- Phụ lục về phương án trả nợ

 

13. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc ban hành quy định, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017 - 2020 tỉnh Quảng Bình.

- Tờ trình

- Dự thảo Nghị quyết

 

14. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quy định định mức chi phí hỗ trợ chuẩn bị và quản lý thực hiện dự án đối với một số dự án thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2016 - 2020.

 - Tờ trình

- Dự thảo Nghị quyết

 

15. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư xây dựng Dự án: Quần thể tượng đài Hồ Chí Minh theo hình thức đối tác công tư (PPP) - loại hợp đồng BT.

- Tờ trình

- Dự thảo Nghị quyết

 

16. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc ban hành chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh.

- Tờ trình

- Dự thảo Nghị quyết

 

17. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2040.

- Tờ trình

- Dự thảo Nghị quyết

- Phụ lục kèm Dự thảo Nghị quyết

 

18. Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung và quy định mới một số loại phí, lệ phí, học phí trên địa bàn tỉnh tại Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 24/10/2016 của HĐND tỉnh.

- Tờ trình

- Phụ lục số 01 (kèm theo Tờ trình)

- Phụ lục số 02 (kèm theo Tờ trình)

- Dự thảo Nghị quyết

 

19. Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách về các báo cáo và dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII.

 

20. Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

- Tờ trình

- Dự thảo Nghị quyết

 

21. Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh tỷ lệ điều tiết khoản thu xử phạt an toàn giao thông tại Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh.

 - Tờ trình

- Dự thảo Nghị quyết

 

22. Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về sáp nhập, hợp nhất và thành lập mới thôn, tổ dân phố của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

- Tờ trình

- Dự thảo Nghị quyết

 

23. Tờ trìnhv dự thảo Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018.

 - Tờ trình

- Dự thảo Nghị quyết

 

24. Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế về các báo cáo của UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh và các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII.

- Thẩm tra các báo cáo

- Thẩm tra các dự thảo Nghị quyết

 

25. Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết về việc đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

 - Tờ trình

- Dự thảo Nghị quyết

- Phụ lục

 

26. Tờ trình của UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh thông qua dự thảo Nghị quyết về việc thông qua quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng Bình đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035.

- Tờ trình

- Dự thảo Nghị quyết

 

27. Báo cáo thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội về các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVII.

 

28. Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận của Chủ toạ kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khoá XVII

[Trở về]