VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri huyện Tuyên Hóa sau Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII 
 Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Tuyên Hóa sau Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

 

1. Đề nghị UBND tỉnh cấp đủ kinh phí hỗ trợ cho công tác quản lý, bảo vệ rừng đối với các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, hộ người kinh nghèo ở các xã thuộc khu vực II, III theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ quy định mức hỗ trợ 400.000 đồng/ha/năm.


Trả lời:


Năm 2018, trên cơ sở nguồn kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu, UBND tỉnh có Quyết định số 909/QĐ-UBND ngày 26/3/2018 phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững cho các đơn vị, địa phương. Trong đó, tổng kinh phí khoán bảo vệ rừng phòng hộ, khoán bảo vệ rừng và hỗ trợ bảo vệ rừng sản xuất theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP là trên 6,3 tỷ đồng, riêng huyện Tuyên Hóa được hỗ trợ 1, 3192 tỷ đồng. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ hàng năm chưa đáp ứng nhu cầu của tỉnh. Do vậy, vẫn còn một số diện tíc rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên thuộc đối tượng khoán bảo vệ rừng và hỗ trợ theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh vẫn chưa nên vẫn còn một số diện tích rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên thuộc đối tượng khoán bảo vệ rừng và hỗ trợ bảo vệ rừng theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP vẫn chưa được cấp kinh phí hỗ trợ. Những diện tích rừng tự nhiên chưa được hỗ trợ theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP, Sở NN&PTNT sẽ tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí bảo vệ cho các địa phương theo quy định tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ.


(Theo Công văn số 2126/SNN-KHTC ngày 14/9/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII)


2. Đề nghị tiếp tục thực hiện chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng theo Quyết định số 07/2012/QĐ-TTG ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ theo đó định mức hỗ trợ diện tích rừng do UBND xã quản lý là 100.000 đồng/ha/năm.


Trả lời:


Theo kết quả kiểm kê rừng năm 2016 và kết quả theo dõi diễn biến rừng năm 2017 thì diện tích rừng tự nhiên do UBND các xã thuộc huyện Tuyên Hóa quản lý 13.107,34 ha. Trong đó có 3.500 ha đã được cấp kinh phí hỗ trợ khoán bảo vệ rừng theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP, diện tích còn lại 9.607,34 ha, UBND tỉnh đã cấp đủ kinh phí hỗ trợ bảo vệ rừng tự nhiên do UBND cấp xã quản lý theo quy định tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg trong dự toán ngân sách năm 2018 cho các địa phương (tại Quyết định số 4586/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2018 cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; các huyện, thị xã, thành phố).


Trong kế hoạch năm 2019 và những năm tiếp theo, căn cứ kết quả theo dõi diễn biến rừng và tình hình thực tế, Sở NN&PTNT sẽ phối hợp với Sở Tài chính tiếp tục tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí cho UBND cấp xã để tổ chức bảo vệ diện tích rừng tự nhiên hiện có theo đúng quy định hiện hành.


(Theo Công văn số 2126/SNN-KHTC ngày 14/9/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII)


3. Cử tri phản ánh: Theo quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Năm 2017, huyện Tuyên Hóa bị thiệt hại do bão số 10 gây ra nhưng chỉ được tỉnh hỗ trợ 50% mức hỗ trợ theo quy định. Đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ theo đúng định mức quy định của Chính phủ.


Trả lời:


Để hỗ trợ kịp thời cho người dân sớm khắc phục thiệt hại, ổn định sản xuất sau bão số 10/2017 theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP, UBND tỉnh đã đề xuất Bộ NN&PTNT, Bộ Tài chính, và đã được Bộ Tài chính bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương năm 2017 cho ngân sách tỉnh 53,1 tỷ đồng/106,142 tỷ đồng (tương ứng 50% nhu cầu kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ). Căn cứ vào số kinh phí được bổ sung và theo tổng hợp báo cáo thiệt hại về trồng trọt, chăn nuôi, rừng trồng, nuôi trồng thủy sản và muối của địa phương, UBND tỉnh đã có Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 về việc phân bổ kinh phí khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do bão số 10/2017 cho UBND các huyên, thị xã, thành phố để thực hiện hỗ trợ cho nhân dân, trong đó huyện Tuyên Hóa được phân bổ 9,491 tỷ đồng. Đồng thời Sở NN&PTNT đã có Công văn số 124/SNN-KHTC ngày 18/01/2018 về việc hướng dẫn thực hiện kinh phí hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do bão số 10/2017, trong đó đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo Sở Tài chính, Sở NNPTNT trước ngày 28/02/2018 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh đề xuất Bộ Tài chính cấp đủ số kinh phí còn lại (53.042 tỷ đồng) nhưng đến nay hai Sở chưa nhận được báo cáo của các địa phương; do đó chưa có căn cứ để UBND tỉnh đề xuất với Bộ Tài chính, Bộ NNPTNT xem xét cấp số tiền còn lại.


(Theo Công văn số 2126/SNN-KHTC ngày 14/9/2018 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVII)

4. Cử tri Tuyên Hóa đề nghị: Dự án phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo Quảng Bình (SRDP) được triển khai trên địa bàn huyện Tuyên Hóa. Trong quá trình triển khai các tiểu dự án trong đó có tiểu dự án chuyển đổi rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất, theo quy định của SRDP khi triển khai thực hiện tiểu dự án này người dân tham gia dự án phải đóng góp 10% kinh phí để SRDP hợp đồng với đơn vị tư vấn tiến hành các bước theo quy định của pháp luật. Ngày 12/01/2017, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 13-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, vì vậy các dự án này đều phải dừng lại và không triển khai thực hiện nữa. Đề nghị tỉnh nghiên cứu và có chính sách hoàn trả lại số tiền đã đóng góp 10% cho người dân để thực hiện tiểu dự án nói trên.


Trả lời:


Năm 2016 Ban Quản lý Dự án SRDP tỉnh được UBND tỉnh giao nhiệm vụ làm Chủ đầu tư gói thầu hỗ trợ kỹ thuật Cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất và Giao, cấp Giấy CNQSDĐ lâm nghiệp tại một số xã vùng Dự án (Quyết định số 1651/QĐ-UBND ngày 02/6/2016), bao gồm việc cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt là rừng sản xuất tại các xã: Cao Quảng 304ha, Kim Hóa 220ha, Lê Hóa 110ha, Thanh Hóa 160ha (Tuyên Hóa), Hồng Hóa 275ha, Tân Hóa 317ha (Minh Hóa). Kinh phí thực hiện bằng vốn của Dự án SRDP 60%, người hưởng lợi đối ứng 40%. Tuy nhiên, để giảm bớt khó khăn cho người hưởng lợi, UBND tỉnh đã hỗ trợ phần đối ứng 20%, đơn vị tư vấn 10% và người hưởng lợi chỉ còn đối ứng 10%.
Ban Quản lý Dự án SRDP đã cùng với đơn vị tư vấn là Trung tâm Quy hoạch thiết kế nông lâm nghiệp thuộc Sở NN&PTNT tỉnh triển khai gói thầu tại các xã: Lê Hóa 110ha, Hồng Hóa 275ha (Tuyên Hóa) và Cao Quảng 204,3 ha. Số diện tích còn lại của các xã trên không thực hiện được vì một số nơi có tranh chấp, thực trạng rừng không đủ điều kiện cải tạo. Đơn vị tư vấn đã hoàn thành các diện tích cải tạo rừng và thu tiền 10% đóng góp của các hộ hưởng lợi tại các xã: Cao Quảng với 30 hộ, diện tích 65,17 ha và số tiền 18.552.000 đồng. Tổng số tiền hưởng lợi đã đóng góp từ hai xã nói trên là 46.824.000 đồng. Tuy nhiên, theo chủ trương mới (Chỉ thị số 13/CT-TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư TW Đảng), UBND tỉnh đã có văn bản số 723/UBND-KTN ngày 03/5/2017 chỉ đạo tạm dừng việc cải tạo rừng tự nhiên nghèo kiệt đến nay vẫn chưa có sự thay đổi. Vì vậy, Ban Quản lý Dự án SRDP và đơn vị tư vấn chưa bàn giao sản phẩm cho người hưởng lợi sản xuất rừng trồng.
Trong thời gian chờ đợi chủ trương mới và thực hiện Kế hoạch số 31/KH-TU ngày 08/3/2017 của Ban Thường vụ Tinh ủy về triển khai Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư TW Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý bảo vệ, phát triển rừng, Ban Quản lý Dự án SRDP tỉnh đã báo cáo UBND tỉnh, Ban chỉ đạo Dự án về tình hình trên và đã được UBND tỉnh bố trí kinh phí từ ngân sách tỉnh để trả lại tiền đối ứng 10% cho người hưởng lợi. Ngày 16/8/2018. Ban Quản lý Dự án SRDP tỉnh đã hoàn trả 100% số tiền mà người hưởng lợi tại xã Cao Quảng và Lê Hóa nộp đối ứng với tổng số tiền 46.824.000 đồng


( Theo Báo cáo số 463/SRDP ngày 07/9/2018 của Ban quản lý dự án SRDP về việc hoàn trả tiền đối ứng 10% của người hưởng lợi đóng góp cải tạo rừng tự nhiện nghèo kiệt là rừng sản xuất trên địa bàn huyện Tuyên Hóa)
 

[Trở về]