VĂN BẢN MỚI
Bình chọn
  • Theo bạn thông tin nội dung website thế nào ?   Phong phú đa dạng
      Dễ sử dụng
      Hữu ích
SỐ LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri thị xã Ba Đồn trước Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII 
Nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thị xã Ba Đồn trước Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

1. Cử tri phản ánh: Thực hiện các quy định trong việc xây dựng nông thôn mới, quá trình thi công các tuyến đường giao thông nông thôn đã có sự tham gia giám sát đầu tư cộng đồng của Nhân dân, đề nghị Tỉnh quan tâm, có kinh phí hỗ trợ cho người dân tham gia giám sát (cử tri Hồ Sỹ Hùng, xã Quảng Trung).


Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời:


Ngày 03/7/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã có Công văn số 1837/KHĐT-KT về việc hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng dự án thuộc các Chương trình MTQG tại Nghị định số 161/2016/NĐ-CP. Trong đó nêu “Việc giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện theo Nghị định 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về Giám sát và đánh giá đầu tư”. Tại chương VIII, Điều 52, mục 2, điểm đ và Điều 54, mục 5, điểm a của Nghị định quy định: “Chi phí hỗ trợ giám sát đầu tư của cộng đồng được sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước theo kế hoạch hàng năm của UBMTTQ cấp xã, do ngân sách cấp xã đảm bảo. Mức kinh phí hỗ trợ giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn xã bố trí phù hợp với kế hoạch hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng do HĐND xã quyết định và đảm bảo mức kinh phí tối thiểu 05 triệu đồng/năm”.
Đề nghị UBND và UBMTQ xã Quảng Trung căn cứ theo kế hoạch hàng năm để cấp chi phí hỗ trợ giám sát đầu tư cộng đồng tại địa phương.


(Công văn số 2679/SNN-KHTC ngày 24/11/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


2. Đề nghị Tỉnh xem xét để những người cao tuổi (80 tuổi trở lên) đang hưởng chế độ tuất thường được hưởng thêm trợ cấp người cao tuổi (ý kiến bà Trần Thị Ái, xã Quảng Thủy).


Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trả lời:


Hiện nay, việc giải quyết chính sách bảo trợ xã hội đối với người cao tuổi được thực hiện theo Luật người cao tuổi số 39/2009/QH12 năm 2009 và Nghị định số 136/2011/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Theo các quy định của pháp luật thì trường hợp người cao tuổi (80 tuổi trở lên) đang hưởng chế độ tuất thường và không thuộc diện hộ nghèo… thì chưa có quy định của Nhà nước được hưởng thêm trợ cấp xã hội hàng tháng của người cao tuổi.


(Công văn số 1633/SLĐTBXH-NCC ngày 24/11/2017 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội)

[Trở về]