Văn bản địa phương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 06/2021/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ sáng tạo khoa học và đổi mới công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2025 Hội đồng nhân dân tỉnh 13/08/2021 Còn
2 07/2021/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định chính mức hưởng phụ cấp hàng tháng đối với Thôn đội trưởng và trợ cấp ngày công lao động cho lực lượng dân quân Hội đồng nhân dân tỉnh 13/08/2021 Còn
3 21/NQ-HĐND Nghị quyết Phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Hội đồng nhân dân tỉnh 13/08/2021 Còn
4 20/NQ-HĐND Nghị quyết Thông qua bổ sung, điều chỉnh kế hoạch thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Hội đồng nhân dân tỉnh 13/08/2021 Còn
5 19/NQ-HĐND Nghị quyết Thông qua Chương trình Phát triển nhà ở tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021-2030 Hội đồng nhân dân tỉnh 13/08/2021 Còn
6 04/2021/NQ-HĐND Nghị quyết Giảm mức thu phí tham quan danh lam thắng cảnh đối với các sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2022 Hội đồng nhân dân tỉnh 13/08/2021 Còn
7 18/NQ-HĐND Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công sử dụng nguồn vốn đầu tư công ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2021 Hội đồng nhân dân tỉnh 13/08/2021 Còn
8 18/NQ-HĐND Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công sử dụng nguồn vốn đầu tư công ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2021 Hội đồng nhân dân tỉnh 13/08/2021 Còn
9 18/NQ-HĐND Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công sử dụng nguồn vốn đầu tư công ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2021 Hội đồng nhân dân tỉnh 13/08/2021 Còn
10 02/2021/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định mức thu phí, lệ phí trong cung cấp một số dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Hội đồng nhân dân tỉnh 13/08/2021 Còn
11 17/NQ-HĐND Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công dự án "Xây dựng hạ tầng kỹ thuật tuyến đường vào bản Ploang, xã Trường Sơn" Hội đồng nhân dân tỉnh 13/08/2021 Còn
12 25/NQ-HĐND Nghị quyết về Kế hoạch phát triển knh tế- xã hội năm 2021-2025 Hội đồng nhân dân tỉnh 13/08/2021 Còn
13 3/2021/NQ-HĐND Nghị quyết Kéo dài thời gian áp dụng các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh để thu học phí năm học 2021-2022 đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Hội đồng nhân dân tỉnh 13/08/2021 Còn
14 23/NQ-HĐND Nghị quyết về ban hành Nội quy kỳ họp của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 Hội đồng nhân dân tỉnh 13/08/2021 Còn
15 1/2021/NQ-HĐND Nghị quyết Bãi bỏ một phần Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2017 của HĐND tỉnh Quảng Bình Hội đồng nhân dân tỉnh 13/08/2021 Còn
16 5/2021/NQ-HĐND Nghị quyết Ban hành quy định một số nôi dung chi, mức chi phục vụ công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng bình Hội đồng nhân dân tỉnh 13/08/2021 Còn
17 24/NQ-HĐND Nghị quyết về tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 Hội đồng nhân dân tỉnh 13/08/2021 Còn
18 22/NQ-HĐND Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân tỉnh 13/08/2021 Còn
19 16/NQ-HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 Hội đồng nhân dân tỉnh 12/08/2021 Còn
20 15/NQ-HĐND Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 Hội đồng nhân dân tỉnh 12/08/2021 Còn
Trang :
1