Văn bản địa phương
Tra Cứu VĂN BẢN
Từ cần tìm :
>>Nâng cao
STT Số / Ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File Hiệu lực VB(còn/hết)
1 159/VP-TH Công văn về việc cung cấp tài liệu phục vụ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri Văn phòng HĐND tỉnh 16 00:00:00.0/07/2019 Còn
2 173/QĐ-HĐND Quyết định Thành lập Đoàn giám sát và ban hành Kế hoạch giám sát chuyên đề tình hình thực hiện quy định pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân Ban pháp chế 05 00:00:00.0/07/2019 Còn
3 42/QĐ-HĐND Quyết định Thành lập Đoàn giám sát và ban hành Kế hoạch giám sát chuyên đề tình hình thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế giai đoạn 2016 - 2019 Thường trực HĐND tỉnh 26 00:00:00.0/04/2019 Còn
4 36/QĐ-HĐND Quyết định thành lập Đoàn giám sát chuyên đề tình hình thực hiện quy định pháp luật về thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 - 2018 (kèm theo Kế hoạch và Đề cương). Ban pháp chế 07 00:00:00.0/03/2019 Còn
5 197/BC-VP Báo cáo Kết quả kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khoá XVII (Tài liệu phục vụ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri) Văn phòng HĐND tỉnh 18 00:00:00.0/07/2018 Còn
6 41/NQ-HĐND Nghị quyết Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 Hội đồng nhân dân tỉnh 13 00:00:00.0/07/2018 Còn
7 40/NQ-HĐND Nghị quyết Về chương trình giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hội đồng nhân dân tỉnh 13 00:00:00.0/07/2018 Còn
8 39/NQ-HĐND Nghị quyết Về việc phê duyệt Đề án giải thể Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Quảng Bình Hội đồng nhân dân tỉnh 13 00:00:00.0/07/2018 Còn
9 39/2018/NQ-HĐND Nghị quyết Đặt tên đường trên các địa bàn: Thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh (lần 2), thành phố Đồng Hới (lần 7), thị xã Ba Đồn (lần 2) Hội đồng nhân dân tỉnh 13 00:00:00.0/07/2018 Còn
10 38/2018/NQ-HĐND Nghị quyết Bãi bỏ Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành Chính sách thu hút, đào tạo người có trình độ chuyên môn cao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2016 - 2020 . Hội đồng nhân dân tỉnh 13 00:00:00.0/07/2018 Còn
11 37/2018/NQ-HĐND Nghị quyết Ban hành quy định về mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn ngân sách Trung ương và bố trí vốn đối ứng từ ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Quảng Bình Hội đồng nhân dân tỉnh 13 00:00:00.0/07/2018 Còn
12 36/2018/NQ-HĐND Nghị quyết Ban hành quy định mức hỗ trợ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Hội đồng nhân dân tỉnh 13 00:00:00.0/07/2018 Còn
13 35/2018/NQ-HĐND Nghị quyết Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Bình Hội đồng nhân dân tỉnh 13 00:00:00.0/07/2018 Còn
14 34/2018/NQ-HĐND Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã và mức hỗ trợ kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình Hội đồng nhân dân tỉnh 13 00:00:00.0/07/2018 Còn
15 183/TB-VP Thông báo Kết luận của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 6/2018 của Thường trực HĐND tỉnh Văn phòng HĐND tỉnh 29 00:00:00.0/06/2018 Còn
16 111/TB-VP Thông báo Kết luận của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 3/2018 của Thường trực HĐND tỉnh Văn phòng HĐND tỉnh 18 00:00:00.0/04/2018 Còn
17 60/TB-VP Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 01/2018 của Thường trực HĐND tỉnh Văn phòng HĐND tỉnh 13 00:00:00.0/02/2018 Còn
18 01/HĐND-VP Thông báo Kết luận của Chủ tọa tại phiên họp chất vấn, trả lời chất vấn và kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII Thường trực HĐND tỉnh 02 00:00:00.0/12/2017 Còn
19 273/TB-VP Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 9 của Thường trực HĐND tỉnh Văn phòng HĐND tỉnh 10 00:00:00.0/10/2017 Còn
20 249/TB-VP Thông báo Kết luận của Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 8 của Thường trực HĐND tỉnh Văn phòng HĐND tỉnh 08 00:00:00.0/09/2017 Còn
Trang :
1